Office Bearers of the Trust

  • Shri Naranbhai Patel – President

  • Shri Prashantbhai Kinariwala – Vice President

  • Shri Rohitbhai Patel – Secretary

  • Shri Gaurangbhai Patel – Secretary

  • Shri Preetiben Shah – Secretary

  • Shri Kshitishbhai Madanmohan – Treasurer

  • Shri Vallabhbhai Vadhel – CEO